Informacje  

Msze święte:

pon., śr., sob. 6.30

wt., czw., pt., sob. 18.00

Niedziele i święta:
8.00, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   

Karniowice 29. 03. 2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania na „Dostawę i montaż oświetlenia specjalistycznego (LED) – zadanie nr 6 oraz docieplenie ściany gruntowej wraz z likwidacją mostka termicznego – zadanie nr 7” – nr sprawy PMBSZ/1/2021.

Zamawiający informuje, iż:

 1. W zakresie zadania nr 6 jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 1 - „Helikon“ Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 44 – 164 Kleszów

Cena oferty:

Brutto: 17 552,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy piećset pięćdzisiat dwa 00/100)

Netto: 14 269,92 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 92/100)

VAT: 3 282,08 tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (zarówno na dostarczone oświetlenie jak i wykonane prace montażowe)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 07. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31. 08. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium:

 • cena 60,00 pkt.;

 • efekty wizualne (precyzja) oświetlenia punktowego (monstrancja, obrazy, itp.) – 25,00 pkt.;

 • efekty wizualne oświetlenia powierzchni / przestrzeni (ołtarz, nawy, sufit, chór, itp.) – 8,00 pkt.;

Łącznie oferta Wykonawcy otrzymała 93,00 pkt.

 1. W zakresie zadania nr 7 jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 3 - Usługi i Handel Dawid Kocot, 32-545 Karniowice, ul. Mickiewicza 2

Cena oferty:

Brutto: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta 00/100)

Netto: 15 772,36 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 36/100)

Vat: 3 627,64 zł. tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości:

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (zarówno na użyty materiał jak i wykonane prace budowlane).

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 08. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30. 09. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt.

 1. Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania nr 6 oferty pozostałych Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta 4 - P.H.U.P. Teleinstal Benedykt Kasprzycki, 43-178 Ornontowice ul. Klasztorna 4

Cena oferty:

Brutto: 31 886,52 zł (słownie: trzydziesci jeden tysięcy osiemset osiemdziesiat sześć 52/100)

Netto: 25 924,00 zł (słownie: dwadzieści pięć tysiecy dziewiećset dwadzieście cztery 00/100)

Vat: 5 962,52 zł tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (zarówno na dostarczone oświetlenie jak i wykonane prace montażowe)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 07. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31. 08. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium:

 • cena 33,03 pkt.;

 • efekty wizualne (precyzja) oświetlenia punktowego (monstrancja, obrazy, itp.) – 20,00 pkt.;

 • efekty wizualne oświetlenia powierzchni / przestrzeni (ołtarz, nawy, sufit, chór, itp.) – 5,00 pkt.;

Łącznie oferta Wykonawcy otrzymała 58,03 pkt.

 1. Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania nr 7 oferty pozostałych Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 2 - RAF. I. – Roof Usługi dekarsko – blacharskie Iwona Otrębska, 43-600 Jaworzno, ul. Jałowcowa 14

Cena oferty:

Brutto: 46 740,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 00/100)

Netto: 38 000,00 zł (słownie: trzydziesci osiem tysiecy 00/100)

Vat: 8 740 zł. tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (zarówno na użyty materiał jak i wykonane prace budowlane).

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 08. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30. 09. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała 41,51 pkt.

Karniowice 29. 03. 2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania na „Dostawę i montaż oświetlenia specjalistycznego (LED) – zadanie nr 6 oraz docieplenie ściany gruntowej wraz z likwidacją mostka termicznego – zadanie nr 7” – nr sprawy PMBSZ/1/2021.

Zamawiający informuje, iż:

 1. W zakresie zadania nr 6 jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 1 - „Helikon“ Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 44 – 164 Kleszów

Cena oferty:

Brutto: 17 552,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy piećset pięćdzisiat dwa 00/100)

Netto: 14 269,92 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 92/100)

VAT: 3 282,08 tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (zarówno na dostarczone oświetlenie jak i wykonane prace montażowe)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 07. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31. 08. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium:

 • cena 60,00 pkt.;

 • efekty wizualne (precyzja) oświetlenia punktowego (monstrancja, obrazy, itp.) – 25,00 pkt.;

 • efekty wizualne oświetlenia powierzchni / przestrzeni (ołtarz, nawy, sufit, chór, itp.) – 8,00 pkt.;

Łącznie oferta Wykonawcy otrzymała 93,00 pkt.

 1. W zakresie zadania nr 7 jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 3 - Usługi i Handel Dawid Kocot, 32-545 Karniowice, ul. Mickiewicza 2

Cena oferty:

Brutto: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta 00/100)

Netto: 15 772,36 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 36/100)

Vat: 3 627,64 zł. tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości:

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (zarówno na użyty materiał jak i wykonane prace budowlane).

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 08. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30. 09. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt.

 1. Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania nr 6 oferty pozostałych Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta 4 - P.H.U.P. Teleinstal Benedykt Kasprzycki, 43-178 Ornontowice ul. Klasztorna 4

Cena oferty:

Brutto: 31 886,52 zł (słownie: trzydziesci jeden tysięcy osiemset osiemdziesiat sześć 52/100)

Netto: 25 924,00 zł (słownie: dwadzieści pięć tysiecy dziewiećset dwadzieście cztery 00/100)

Vat: 5 962,52 zł tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (zarówno na dostarczone oświetlenie jak i wykonane prace montażowe)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 07. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31. 08. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała w kryterium:

 • cena 33,03 pkt.;

 • efekty wizualne (precyzja) oświetlenia punktowego (monstrancja, obrazy, itp.) – 20,00 pkt.;

 • efekty wizualne oświetlenia powierzchni / przestrzeni (ołtarz, nawy, sufit, chór, itp.) – 5,00 pkt.;

Łącznie oferta Wykonawcy otrzymała 58,03 pkt.

 1. Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakresie zadania nr 7 oferty pozostałych Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 2 - RAF. I. – Roof Usługi dekarsko – blacharskie Iwona Otrębska, 43-600 Jaworzno, ul. Jałowcowa 14

Cena oferty:

Brutto: 46 740,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 00/100)

Netto: 38 000,00 zł (słownie: trzydziesci osiem tysiecy 00/100)

Vat: 8 740 zł. tj. 23 %

Okres udzielonej gwarancji jakości: 36 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (zarówno na użyty materiał jak i wykonane prace budowlane).

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01. 08. 2021 r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30. 09. 2021 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała 41,51 pkt.

Karniowice 19. 08. 2020 r.

Informacja o ofertach

złożonych w przedmiotowym postępowaniu

 

dotyczy:                postępowania na „Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiekcie sakralnym w Karniowicach - zadanie 3” - nr sprawy: PMBSZ/3/2020

 

W dniu 19. 08. 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W przedmiotowym postepowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1

ELEXE Jacek Matysik ul. Rycerska 4, Radwanowice, 32 - 064 Rudawa

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     26 000,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 5 980,00             zł

Brutto:   31 980,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 2

Zakład Usług Instalacyjnych i Specjalnych „Kalina VAT”, ul. Katowicka 18, 43-600 Jaworzno

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     26 500,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 6 095,00             zł

Brutto:   32 595,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 3

HSE System Sp. z o.o., ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     20 000,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 4 600,00             zł

Brutto:   24 600,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ROMSTARS Roman Starzycki, ul. Jasna 4a, 32 ‑ 545 Karniowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     15 900,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 3 657,00             zł

Brutto:   19 557,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Karniowice 31. 07. 2020 r.

Informacja o ofertach

złożonych w przedmiotowym postępowaniu

dotyczy: postępowania na „Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiekcie sakralnym w Karniowicach - zadanie 3, 4 i 5” - nr sprawy: PMBSZ/2/2020

W dniu 31. 07. 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W przedmiotowym postepowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ROMSTARS Roman Starzycki, ul. Jasna 4a, 32  545 Karniowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto: 15 900,00 zł

VAT: 23 % tj. 3 657,00 zł

Brutto: 19 557,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 2

Klimatik Sp. z o.o. Sp.k. ul. Opolska 18, 31-323 Kraków

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 60 975,61 zł

VAT: 23 % tj. 14 024,39 zł

Brutto: 75 000,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 3

Laminar Tomasz Sak, ul. Zachodnia 20, 32-566 Nieporaz

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 55 600,00 zł

VAT: 23 % tj. 12 788,00 zł

Brutto: 68 388,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 4

MERITUM GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jugowicka 8A, 30-443 Kraków

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 68 700,00 zł

VAT: 23 % tj. 20 520,00 zł

Brutto: 89 220,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 5

ARCON Technika Grzewcza Jarosław Brzóska ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 4 wynosi:

Netto: 18 980,00 zł

VAT: 23 % tj. 4 365,40 zł

Brutto: 23 345,40 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • gwarancja na panele fotowoltaiczne – 12 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (obejmuje wszystkie wady i błędy produkcyjne),

 • gwarancja na sprawność – 25 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

 • gwarancja na falownik10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

 • gwarancja wykonania usługi montażu – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje wszystkie usterki robocze.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 53 496,00 zł

VAT: 23 % tj. 12 304,08 zł

Brutto: 65 800,08 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 6

Paweł Nowak i4NET.PL ul. Kolonia 62, 32-406 Czechówka

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 4 wynosi:

Netto: 23 577,24 zł

VAT: 23 % tj. 5 422,77 zł

Brutto: 29 000,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • gwarancja na panele fotowoltaiczne – 12 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (obejmuje wszystkie wady i błędy produkcyjne),

 • gwarancja na sprawność – 25 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

 • gwarancja na falownik10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

 • gwarancja wykonania usługi montażu – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje wszystkie usterki robocze.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
DMC Firewall is a Joomla Security extension!